Heeft je zending schade of mankementen, of zijn er fouten gemaakt?

Het spijt ons maar er is onderweg iets fout gegaan. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn en misschien ligt het ingewikkeld. Het kan zijn dat de fout bij ons ligt, bij anderen of misschien bij allebei.

Hoe dan ook, het is belangrijk dat we de ontstane situatie goed oplossen. We willen het zo goed mogelijk voor u in orde maken.

Hieronder leest u hoe we te werk gaan als er schade is of als er fouten zijn gemaakt.   

 

Hoe gaan we te werk?

ColliCare behandelt schadeclaims in overeenstemming met de geldende richtlijnen voor de transportsector.
 

 • Nederlandse Expeditie Voorwaarden 
 • Algemene Vervoercondities (AVC) 
 • CMR Verdrag
Waaraan moet een schadeclaim voldoen?

Voor het indienen van een schadeclaim gelden enkele voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld op het standaard schadeformulier en gelden voor al onze klanten. De voorwaarden zijn conform de Nederlandse Expeditie Voorwaarden, Algemen Vervoerscondities (AVC) en het CMR verdrag. 

Wie kan de schadeclaim indienen?

De schadeclaim moet ingediend worden door de partij die een directe zakenrelatie heeft met ColliCare Logistics. In de meeste gevallen is dit niet de ontvanger van de goederen.
Dit betekent dat als er een afwijking is, de ontvanger contact moet opnemen met de leverancier. Deze zal op zijn beurt de claim indienen bij ColliCare.

Wat moet u doen als er een incident is:

Wat moet u doen als er een incident is:

 

 • Meldingen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur via e-mail: [email protected]
 • Onderwerp: zendingsnummer/ ontvanger
 • Beschadigde goederen: beschrijving van het beschadigde artikel
 • Bondige beschrijving van de schade en wat er gebeurd is
 • Gewicht: het totale (bruto)gewicht van de beschadigde goederen. Dit is belangrijk in verband met de beperkingen die er gelden voor gewicht (zie verderop)
 • Voeg foto’s bij
 • Teken de vrachtbrief die ook getekend moet zijn door de ontvanger en de chauffeur en vermeld de zichtbare schade. Elektronische handtekeningen zijn net zo geldig als papieren vrachtbrieven
 • Op de factuur moet duidelijk de netto waarde van de goederen staan
   

Belangrijk:

Stuur de schadeclaim zo snel mogelijk in. Hebt u niet alle benodigde documenten of informatie bij de hand, stuur deze dan later alsnog toe. Het eerste waar we naar kijken is de verzenddatum van de goederen en naar de datum van ontvangst. 

De schadeclaim is naar ColliCare verstuurd – wat gebeurt er nu?
 • Bevestiging: de klant ontvangt een bevestiging dat de schademelding is ontvangen plus informatie over de datum waarop onze reactie volgt
 • Goed om te weten: de behandelaar van de interne afdeling van ColliCare ontvangt de schademelding en moet voor een bepaalde deadline reageren
 • Deadline: na zeven werkdagen is de eerste deadline. Als we binnen deze periode geen reactie ontvangen (extern of intern),  sturen we iedere vier dagen een herinnering
 • Geaccepteerde schadeclaims: de klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en kan een factuur sturen voor de beschadigde artikelen
 • Afgewezen claims: de klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en ontvangt een toelichting
 • Alle documentatie wordt desgewenst teruggestuurd naar de klant
 • In beroep gaan: altijd schriftelijk en met een onderbouwing. Daarna bekijken we de zaak opnieuw
   
 • Belangrijk:

  De schadeclaim moet schriftelijk geaccepteerd zijn door ColliCare voordat u een factuur kunt sturen. U ontvangt een specifiek nummer dat u op de factuur kunt vermelden.

Welke deadlines gelden er?

 

 • Zichtbare schade: zo snel mogelijk melden (direct na levering), uiterlijk binnen zeven werkdagen
 • Onzichtbare schade: schade pas zichtpaar na het uitpakken? Uiterlijk binnen zeven werkdagen melden
 • Te laat ontvangen meldingen: de bewijslast wordt omgekeerd. De klant moet aantonen dat de schade tijdens het transport is ontstaan
Geclaimde goederen

Goederen waarvoor een schadeclaim is ingediend, mogen niet vervoerd, verkocht, gesloopt of gerepareerd worden. In het onwaarschijnlijke geval dat dit toch gebeurt, vervalt het recht op compensatie. Totdat het schadegeval afgewikkeld is en de aansprakelijkheid is vastgesteld, moeten de goederen ter beschikking staan van de vervoerder voor inspectie; bij schadevergoeding worden de goederen opgehaald.

We streven ernaar schadeclaims zo snel mogelijk af te handelen. We beseffen dat beschadigde goederen ruimte innemen bij onze klanten en daarom willen we de situatie zo snel mogelijk oplossen. Als de goederen gevaar op leveren voor de gezondheid of zelfs levensgevaar opleveren, dan kunnen ze vernietigd worden.

Wanneer worden vermiste goederen als verloren beschouwd?

Volgens de wet worden goederen pas na 30 of 60 dagen als verloren beschouwd. Voor zendingen met afgesproken levertijd geldt een termijn van 30 dagen, voor andere zendingen is dat 60 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de orderdatum en u hebt pas recht op compensatie als deze termijn verstreken is. Als de goederen binnen de gestelde termijn gevonden worden, vervalt het recht op compensatie.

In het geval dat ColliCare de goederen niet binnen de gestelde termijn kan vinden en er wordt compensatie betaald, dan kan de klant de goederen terugvragen, ook als de termijn al verstreken is. Dat moet schriftelijk aangevraagd worden en de teruggevonden goederen worden naar de klant gestuurd nadat de compensatie is terugbetaald. Als ColliCare geen dergelijk  verzoek ontvangt, worden de goederen eigendom van ColliCare nadat er compensatie is betaald.

Wat gebeurt er bij vertraging?

We doen ons uiterste best, maar soms lopen zaken helaas anders dan gepland en lopen zendingen vertraging op. ColliCare hanteert een transportplan voor alle leveringen, maar een transportplan is geen geldig juridisch contract. Dat betekent dat als de goederen te laat aankomen maar wel binnen een redelijke tijd, er geen compensatie wordt verleend.

Een eventuele schadeclaim zal nooit hoger kunnen zijn dan de transportkosten.

NB: de klant moet kunnen aantonen dat financiële schade te wijten is aan de vertraging. 

Overmacht

Bij gebeurtenissen die onder overmacht vallen - bijzondere gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben - is ColliCare niet aansprakelijk.

Wat gebeurt er bij diefstal?

Bij diefstal of beroving zal ColliCare de betrokken klanten informeren en onmiddellijk de politie inlichten. Schadeclaims worden behandeld als claims bij verlies.

Waarvoor is de ontvanger verantwoordelijk?

Bij ontvangst van de goederen is de ontvanger verplicht om de goederen te controleren en vast te stellen dat het juiste aantal artikelen in goede conditie  is geleverd en pas dan te tekenen. Als de ontvanger tekent zonder de goederen en de vrachtbrief  te bekijken, dan staat hij niet sterk mocht  er zichtbare schade zijn, zonder dat vastgesteld te hebben.

Als er onzichtbare schade was en deze werd pas ontdekt na het verwijderen van de verpakking, dan ligt de zaak natuurlijk anders.

Wat is onzichtbare schade?

Onzichtbare schade is schade die pas vastgesteld wordt na het verwijderen van de verpakking. In dergelijke situaties is het vaak moeilijk om met zekerheid te zeggen waar in het transport de schade is ontstaan. Daarom is er voor dit type schade een norm van 25% vastgesteld.

Het is belangrijk om te weten dat deze standaardnorm uitzonderingen kent. Als de goederen niet goed waren verpakt, of als de ontvanger niet aanwezig was bij de levering, enz., dan zal de schadeclaim in z’n geheel afgewezen worden.

 

Schade of vermiste goederen

Schade
Vermiste goederen
Anders